Azadliq qezeti online dating Webcam and phone sex with paypal

Posted by / 27-Sep-2017 12:43

Azadliq qezeti online dating

Ciddi ara§dirmalar aparan miiallif faktlar va sanadlar asasmda siibut edir ki, 26-si ermani va 6-si azarbaycanli olmaqla 32 nafarin olumiina sabab olan bu hadisalar ermani fitnakarlanmn va SSRI DTK-nm Azarbaycana qar§i cox qaddarliqla du§unulmii§ taxribati, ermanilarin tarixan qon§u xalqlara, birinci novbada, Qafqazm turk-musalman ahalisina qar§i hayata kecirdik- lari tacaviizkarhq siyasatinin miihiim halqalarindan biridir.

M 43060206 © «T3hs U», 2013 BU Ki TAB AZ3RBA YCAN RESP UBLIKA SININ PREZi DENTi C3NAB ILHAM 3LIYEVIN Td$d BBUSU ILO YAZILIB Vd N0§R OLUNUB.

ilk dvvdl ndzdrddn keqirmdk lazimdir ki, ndyd gord ermdnibrin strategiyasi gdrgin- liyin artmasina yondlmisdi.

Bu baximdan qisa olaraq dord mdqama diqqdt yetirmdk lazimdir: Birincisi, ermdnibr anladilar ki, huquqi qdrqivddd xalqlarm oz muqdd- ddratini tdyinetmd huququna istinad etmdkb Daghq Qarabagin statusu- nun ddyisdirilmdsind nail ola bilmdydcdkbr.

istintaqin hdddfi tdx- ribatin tdskilatgilarini mtidyydnfosdirmdkdir. istintaq hd Ydkdttevi tarn basa gatdiqdan soma bu hadisdyd siyasi qiymdt vevifocdk.

Az Bvbaycan dovfoti bu cinaydtin agil- masinda vd tdskilatgilann mudyydnfosmdsindd maraqli- dir vd bu isdd dmdkdasliq etmdk istdydn sdxshr, tdskilatlav vd dovfotforfo dmdkdashga agiqdiv».

Bir qox Avropa tddqiqatqilan, haqh olaraq, qeyd edirbr ki, ermdni milbtqiliyi digdr sovet xalqlanndan fdrqli olaraq, sovet ha- kimiyydt orqanlarina qarsi miibarizddd deyil, mdhz Azdrbaycan xalqina qarsi, onun dilsmdn obrazinin yaradilmasi dhvali-ruhiyydsi kontekstindd for- mala$mi$dir.

Hdb 1984-cii ildd Zori Balayan «Ocaq» kitabinda Azdrbaycan dleyhind kdskin qagin§lar etmi§di.

1988-ci il fevral ayinin 26-da Sumqayit sdhdrindd bas verdn igtisaslar rdsmi mdlumatlara dsasdn 26-si ermdni vd 6-si azdrbaycanh olmaqla 32 ndfdrin olumiind sdbdb oldu vd ermdnibrin drazi iddialarinin yeni mdr- hdbyd keqidini sdrtbndirdi.

«1988-ci ilin fevrahnda Sumqayitda bas vermis hadi- sdfov, dslindd, Az Bvbaycan xalqina qavsi tov Bdilmis tdx- ribatdiv.

Ona g'dvd dd hazivda gostdrisimfo bu mdsdld haqda cinaydt isi yenifonib.

Bu fakt ermdnibrin XX yuzillikdd tordtdikbri yegand cinaydt deyil.

Ona gord dd Sumqayit hadisdbri daha genis mtistd- vidd tdhlil edilmdli, ermdnibrin mdqsddydnlu sdkildd zorakdiga vd qarsi- durmamn gucbnmdsind olan meyilbrinin sdbdbbri arasdmlmabdir.

azadliq qezeti online dating-63azadliq qezeti online dating-68azadliq qezeti online dating-49

Daghq Qa- rabag masalasl prior It et olaraq Qafqazda llkln cabha klml nazardan keql- rllmls va buttin dlqqat bu Istlqamata yonalmlsdl.

One thought on “azadliq qezeti online dating”